02.12.2022
Dette uttaler klyngeleder Erland Paulsrud på vegne av medlemsbedriftene i NCE Manufacturing, som over lang tid har vært sterkt berørt av situasjonen med gallopperende energikostnader. 
Dette har har resultert i at vi har løftet temaet høyt opp på agendaen på medlemsmøter denne høsten. I tillegg er det også tatt opp mot det politiske, mot NHO og Norsk Industri.

I to runder har det også vært hentet inn tallgrunnlag om situasjonen fra medlemsbedriftene via spørreundersøkelser. Tilbakemeldingene fra bedriftene har vært krystallklare på at situasjonen med økte energikostnader har påvirket konkurransekraften i svært stor grad. Et flertall av våre bedrifter har en betydelig eksportandel i et konkurranseutsatt internasjonalt marked. En vedvarende situasjon med høye priser kan det bety permitteringer og i verste fall «kroken på døra» for flere.

Tidligere i høst kom forslaget om strømstøtte til næringslivet. En undersøkelse viser at den foreslåtte «strømstøttepakken» til næringslivet treffer svært dårlig blant våre medlemmer.
Flertallet av medlemsbedriftene i vår klynge oppnår ikke den foreslåtte strømintensiteten på 3% i første halvår og faller utenfor ordningen i sin helhet. Blant de som er over og kan komme inn under ordningen, tyder svarene på at den gir lite effekt og sannsynligvis ikke vil bli tatt i bruk. Blant annet er det allerede gjennomført så mange ENØK-tiltak at aktuelle tiltak vil overstige taket på 3,5 mill kr og derfor ikke være støtteberettiget. For øvrig framstår det øvre taket på 3,5 mill. kr. per bedrift som svært lavt for bedrifter som har strømkostnader på 50-100 mill. kr i året.

Som nevnt er våre medlemsbedrifter i beinhard konkurranse. De har gjerne stor omsetning, store volum, stor andel eksport og konkurrerer i Europa; hvor mange land for mange måneder siden allerede har etablert omfattende pakker med strømstøtte til vareproduserende industri.
Vareproduserende industri faller ikke under kraftkrevende industri med sine gunstige vilkår med fritak for moms og elavgift og mulighet for 15 års langsiktige strømpris-avtaler i Norge. Selv om strømintensiteten ikke nødvendigvis er stor, utgjør en prisvekst på 3-4 kr per KWh på strømregninga en enorm kostnadsvekst i en industri med lave marginer og et veldig stort antall ansatte. I Innlandet er dette store hjørnesteinsbedrifter. Hvis de går over ende, får det store konsekvenser for mange lokalsamfunn.

NHOs siste økonomibarometer viser at 20% av eksportbedriftene i Innlandet varsler permitteringer de neste tre månedene og at Innlandet er det fylket som varsler om størst nedgang i ordremengde i landet.

Se forøvrig intervju med klyngeleder Erland Paulsrud og representanter fra industrien om strømsituasjonen her: 
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestnytt/202211/DKIN99112922/avspiller

 

Bilde over: f.v.: Øivind Hansebråten, adm.dir. Raufoss Industripark, Bjørn Sigurd Svingen, leder av Fellesforbundet avd 23, Raufoss Jern- og Metall og Erland Paulsrud, klyngeleder NCE Manufacturing.

NCE Manufacturing og Totalgruppen er en industriklynge med en betydelig andel av den vareproduserende industrien i Innlandet. Vi representerer mer enn 60 bedrifter med om lag 4000 ansatte. Et flertall av medlemsbedriftene har en betydelig eksportandel i et konkurranseutsatt internasjonalt marked.