09.12.2022

Med et ønske om å samle erfaring og få innspill til fremtidens utdanningsløp, et løp som krever en mer praktisk tilnærming på flere områder, besøkte statssekretær Sindre Lysø (Ap) og seniorkonsulent i Utdanningsdepartementet Kristin Evensen, Fagskolen Innlandet og Læringsfabrikken i Raufoss Industripark. Det er stort behov for fagarbeidere i tiden som kommer, og nødvendig å støtte opp under dette arbeidet. På Raufoss ønsket man å diskutere utfordringsbildet med aktører med verdifull erfaring på området – nemlig tilnærmingen rundt fagutdanning og Læringsfabrikken.

Gjennom en hel dag med besøk på Fagskolen Innlandet og Læringsfabrikken, fikk statssekretær Sindre Lysø (Ap) og seniorkonsulent i Utdanningsdepartementet Kristin Evensen se det beste fra et utdanningsløp som kombinerer praksis og teori.

 

Læringsfabrikken
Leder for Læringsfabrikken, Mette Foss Dalseg, fortalte om bakgrunnen for etableringen og målet med å styrke rekruttering og synliggjøring av industrifagene. Herunder gjøre utdanningene innenfor industrifagene bedre og styrke for etter- og videreutdanning. Samlokaliseringen med industrien, Katapulten, et formalisert samarbeid med Fagskolen Innlandet og NTNU, samt en videregående skole som har flyttet deler av undervisningen inn i Læringsfabrikken, bidrar med nyttig praktisk erfaring når regjeringen ønsker innspill til utdanningsstrukturen.
 
20 års erfaring med delingskultur
- Deling er noe som ligger i kulturen på Raufoss. En av arkitektene bak opprettelsen av det som i dag er NCE Manufacturing er Sverre Narvesen. Den tidligere industrilederen og styreformannen i Vitensenteret Innlandet formidlet tankene bak klyngestrukturen og hvordan man tenkte rundt felles kompetansebaser og samarbeid. Et hjul som spinner fra Vitensenter gjennom barne- og ungdomsskolen, via videregående og frem til et fagbrev eller phd ved NTNU. Hvordan alle elementene er viktig for at man skal ende opp med et godt sluttresultat. Og at sluttresultatet handler om etablerte strukturer og en plattform, men minst like viktig - holdningen rundt det å ha ei verktøykasse som du låner bort til naboen fordi du vet det går begge veier.


Lysø fikk møte flere av elevene som gjennomfører et løp i Læringsfabrikken 


Industriens behov for yrkesfagutdanningen og arbeidskraft
Leder i NCE Manufacturing Erland Paulsrud understreket mangelen på kvalifisert arbeidskraft, og viktigheten av å utvikle de vi har stående i jobb, samt aktivere de som per i dag er utenfor, men fortsatt har kapasitet. Dog blir årskullene stadig mindre og vi må automatisere enda mer. Uten topp fagarbeidere hjelper det ikke med all verdens maskiner, vi må innovere raskere enn resten av verden, og der er den norske modellen med samarbeid fra phd til fagarbeideren unik. Vi kan å kombinere teori med praksis!
 
Et skolesystem uten skille mellom teori og praksis
Statssekretær Lysø satte søkelys på behovet for en omlegging av måten vi tenker rundt utdanning. Det å få til et skolesystem som kobler teori og praksis gjennom å fjerne en uhensiktsmessig todeling som ikke tjener noen allerede fra 5. trinn. Flere enn før kjeder seg på skolen, skolehverdagen må endres, og måten Læringsfabrikken anvender en praksisnær tilnærming, bør være til inspirasjon for flere.


- Tiden er moden for å diskutere om man er på rett vei. På Raufoss er det morsomt å se hvordan tankene fra industrien blir tatt inn i undervisningen.


Fra venstre: Jørn Olav Bekkelud, Erland Paulsrud, Sverre Narvesen, Kristin Evensen, Sindre Lysø, Mette Foss Dalseg, Tonje Bergum Jar, Ketil Kjenseth og Anne Marthe Kolbjørnshus

Sverre Narvesen, styreleder Vitensenteret Innlandet

Erland Paulsrud, leder NCE Manufacturing